Història

El nucli de població de la Barriada de Sa Indioteria va tenir el seu primer centre de culte a l’any 1746. El Bisbe Pere Joan Campins beneí el Temple mig construït el 24 de juny de 1899, dedicat al Patriarca Sant Josep. Però hi mancava, per completar el servei religiós i humanitari, una comunitat de monges.

L’any 1906, Mon. Maties Crespí, convençut d’aquesta realitat i desitjós del bé espiritual dels feligresos de la seva Parròquia, pensà en la possibilitat que les monges agustines poguessin instal·lar-se a la Barriada per dedicar-se a l’educació dels infants, la formació de la joventut, i per prestar el seu caritatiu servei als malalts i necessitats. Els feligresos recolzaren la idea i col·laboraren a fer realitat aquest important esdeveniment. I el 30 de setembre de 1906 fou l’arribada de les primeres monges a la Barriada.

Les tres germanes fundadores són: Sor Maria de la Encarnació Jordi, primera superiora de la Comunitat; Sor Gonzala Vicens i Sor Maria del Refugi Busquets, acompanyades per la Superiora General, Sor Margarida Amorós. Mon. Antoni Canals beneí el que havia d’ésser la primera Casa-Convent de les germanes.

Primera Casa-Convent habitada per les monges des de 30 de setembre de 1906 fins l’any 1929.

Però, deu anys després, aquesta casa ja no oferia les condicions d’espai necessàries per atendre les demandes del poble, i el Senyor Bisbe oferí a la Congregació un solar, propietat de l’Església de Sant Josep del Terme.

Nova residència de les monges, habitada l’any 1929.

Començaren les obres del nou Convent. A l’any 1929 ja s’havia construït una part important (principalment les dependències de les monges i les aules de l’escola) i les germanes pogueren passar a la nova residència. El Vicari de la Parròquia, Mon. Miquel Bordoy, va beneir el nou convent, però no es va fer gran festa per no estar acabat del tot. Les obres es van interrompre algunes vegades per falta de recurs econòmics.

Les Germanes Agustines sempre han estat al servei de les persones més necessitades. Aleshores, hi mancava a la Barriada assistència sanitària, i les monges donaren aquest servei assistint als malalts al seu domicili i al dispensari del Convent.

L’any 1929 s’inicià la docència a les dependències del nou Convent.

Passat un temps, es procedeix a l’ampliació del nombre d’aules del Col·legi, atenint-se sempre a les possibilitats i necessitats de la població de la Barriada i a les exigències pedagògiques i educatives proposades pel MEC.

El col·legi va esser autoritzat definitivament pel Ministeri d’Educació i Ciència el 9 de Setembre de 1949.

Fou classificat definitivament el 5 de Novembre de l’any 1975.


El Col·legi a l’any 1990.

Després de l’aprovació de l'Educació Infantil al BOE (21/04/1994) el Col·legi va obtenir el concert de 6è d’Educació Infantil a l’any 1998, 5è d’Educació Infantil a l’any 1999 i 4t d’Educació Infantil a l’any 2000.

I, amb l’ implantació de la LOGSE, es va concertar les aules d’Educació Secundària.

Actualment, el Col·legi consta de tres aules d’Educació Infantil, sis d’Educació Primària i quatre d’Educació Secundària.


L'escola en l'actualitat